Ενημέρωση για τα καμμένα κτίρια από τις πρόσφατες πυρκαγιές

kammeno ktririo

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ενημερώνει τους πολίτες ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο φύλλο Β΄3905/23.8.2021  η Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα "Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) της 2ας και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας".

Στην ανωτέρω Κ.Υ.Α. προβλέπεται "Ο/H ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα ή ο/η διαχειριστής/-τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που έχει πληγεί από την πυρκαγιά του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας. 

Επίσης δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο φύλλο Β΄3995/30.8.2021 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα:  “Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, για τα οποία χορηγείται , πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης”.

Στην ανωτέρω απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος χορήγησης της Στεγαστικής Συνδρομής.

Οι πολίτες για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία:

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.)

Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ (Α΄ όροφος), Τ.Κ. 26 226 Πάτρα, Τηλ. 2610 589226, 589113, 589115,,589202, 589203

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: daefkde@ggde.gr  

 

08/09/2021