ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διεύθυνση  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

Ελευθερολακώνων, T.K. 23200 – Γύθειο

 

  

Πληροφορίες    :  Σφυρής Θεόδωρος

Τηλέφωνα       :  2733360358

Fax                 :  2733360348

Email                : teosfiris@1315.syzefxis.gov.gr

 

Γύθειο :  15  - 06 - 2020

 Αριθμ. Πρωτ. : 6477

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμος Ανατολική Μάνης προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών  παντοπωλείου έτους 2020», για τις ανάγκες του

-      Δήμου Ανατολικής Μάνης

-      Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης , Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης»

-      Ν.Π Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

-      Ν.Π Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

έτους 2020, ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 26η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα παραλαβής προσφορών από 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές χωριστά για κάθε φορέα και κάθε ομάδα ή υποομάδα προμηθευόμενων ειδών.

 

 

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.  27333-60358, αρμόδιος υπάλληλος Σφυρής Θεόδωρος).

 

 

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

κ.α.α.

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

                                                                    Τσιριγώτης Παναγιώτης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αρχεία

15/06/2020