9 Ιουνίου: Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών στο Δήμο Ανατολικής Μάνης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

Ελευθερολακώνων, T.K. 23200 – Γύθειο

Γύθειο      07 –  05 – 2012

Αριθμ. Πρωτ.:  - 10556 -

 

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης  Ν. Λακωνίας

Διακηρύσσει ότι:

Στις  6 του μήνα Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 έως 10:00 (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας (Δημοτικό κατάστημα Γυθείου Λακωνίας), θα γίνει ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για τη προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2012-2013, ενδεικτικού προϋπολογισμού 155.500,00 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ (εκ των οποίων ποσό 87.000,00 € για καύσιμα κ λιπαντικά των Δημοτικών Ενοτήτων Γυθείου κ Σμύνους & ποσό 68.500,00 € για καύσιμα κ λιπαντικά των Δημοτικών Ενοτήτων Οιτύλου κ Ανατολικής Μάνης).

Συγκεκριμένα το κριτήριο κατακύρωσης είναι για τα καύσιμα, το ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) επί τοις εκατό (%), για κάθε είδος καυσίμου, στη μέση τιμή που προκύπτει από τον εβδομαδιαίο κάθε φορά πίνακα τιμών που εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου –Τουρισμού της Π.Ε. Λακωνίας, για την ευρύτερη περιοχή της πόλης του Γυθείου (έδρα του Δήμου Ανατολικής Μάνης) ή της Αρεόπολης και  για τα λιπαντικά, σε απόλυτες τιμές σε €, ανά μονάδα μέτρησης.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου. 

Ισχύουσες διατάξεις είναι η απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α ),  ο Ν.2286/1995 (Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων) και ο Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με την με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για μία από τις δύο ομάδες. Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη κάθε ομάδας. Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά καθόλη τη διάρκεια του έτους και έως ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την κατανάλωση των ποσοτήτων της μελέτης. Οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να είναι λιγότερες από αυτές που έχουν προϋπολογιστεί. Οι συνολικές ποσότητες που θα προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του.

Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό και την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ, ήτοι:

-       η εγγύηση συμμετοχής για τη προσφορά του συνόλου των ειδών (1η ομάδα-καύσιμα & λιπαντικά Δημοτικών Ενοτήτων Γυθείου κ Σμύνους και 2η ομάδα καύσιμα & λιπαντικά Δημοτικών Ενοτήτων Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης) ανέρχεται στο ποσό των 7.775,00 ΕΥΡΩ.

-       η εγγύηση συμμετοχής για τη προσφορά μόνο των ειδών της 1ης ομάδας (καύσιμα & λιπαντικά Δημοτικών Ενοτήτων Γυθείου κ Σμύνους) ανέρχεται στο ποσό των 4.350,00 ΕΥΡΩ.

-       η εγγύηση συμμετοχής για τη προσφορά μόνο των ειδών της 2ης ομάδας (καύσιμα & λιπαντικά Δημοτικών Ενοτήτων Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης) ανέρχεται στο ποσό των 3.425,00 ΕΥΡΩ.

Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού.

Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης δίνονται από το Δήμο Ανατολικής Μάνης, καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2733360332, -333, fax. 2733024813, αρμόδια υπάλληλος  κα Καθόλου Σμαραγδή, Ταχ.Δ/νση Γύθειο Λακωνίας – Τ.Κ.23200).

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Πέτρος Ανδρεάκος

 

08/05/2012