ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 11ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 6/6/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Πρόσκληση 285/1-6-2022
Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερα (4)
Απόντες Δ.Σ. : τρεις (3)
ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 11ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

Διαβάστε αναλυτικά τον 11ο Πίνακα Θεμάτων του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

07/06/2022