ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 3861/201 & Ν. 4305/2010-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 3861/201 & Ν. 4305/2010-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Αρχεία

16/11/2015