Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια , τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς , ασφαλών δαπέδων ( επιφάνειες πτώσης και ζώνες όδευσης ) και τοποθέτηση κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού και λοιπών υλικών για την αναβάθμιση οκτώ ( 8) παιδικών χαρών εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ανατολικής Μάνης , σύμφωνα με τη 7244/13-3-2018 Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές της ισχύουσας Νομοθεσίας περί παιδικών χαρών ΟΤΑ για τη κατασκευή και λειτουργία τους  , όπως αυτές καθορίζονται με την ΥΑ 27394/2014( ΦΕΚ 2029Β’) , την εγκύκλιο 44 Α.Π. 30681/2014 ,όπως αυτές καθορίζονται 28492/2009 ( ΦΕΚ 931 Β’) . Με όλες τις απαιτούμενες παρεμβάσεις θα πιστοποιηθεί  η καταλληλότητα του χώρου και της λειτουργίας των ανωτέρω παιδικών χαρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Υ.Α. 28492/09 (ΦΕΚ 931Β) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και τη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»  όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 27934/14 (ΦΕΚ 2029Β).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

28/01/2019