ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ανατολική Μάνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών  παντοπωλείου έτους 2020», για τις ανάγκες του

-      Δήμου Ανατολικής Μάνης

-      Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης , Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης»

-      Ν.Π Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

-      Ν.Π Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

έτους 2020, ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 6η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα παραλαβής προσφορών από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές χωριστά για κάθε φορέα και κάθε ομάδα ή υποομάδα προμηθευόμενων ειδών.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.  27333-60358, αρμόδιος υπάλληλος Σφυρής Θεόδωρος).

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

 

Διαβάστε εδώ την περίληψη της διακήρυξης

22/04/2020