ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης  Ν. Λακωνίας

Διακηρύσσει ότι: 

 

     Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά κατά τιμή με απλή συμπλήρωση τιμολογίου, για την  ενοικίαση μηχανήματος για χωματουργικές εργασίες προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α σύμφωνα με την αριθμ. 2/2020 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανατ. Μάνης.

 

    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης (Γύθειο Λακωνίας - Τ.Κ 23200), στις  27 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και με ώρα παραλαβής προσφορών 10:00π.μ έως 11:00π.μ.

 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσό 2% του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι ποσού 565,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του ΤΠΚΔ ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται στο Δήμο Αν. Μάνης.

 

    Πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη παραλαβή της Διακήρυξης ,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο , καθημερινά , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 27333-60358 , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία : Σφυρής Θεόδωρος , e-mail: teosfiris@1315.syzefxis.gov.gr.

 

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης


Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Διαβάστε εδώ την Προκήρυξη 

 

13/04/2020