ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου- Δίμηνης απασχόλησης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΝΗΣ                                                                                Γύθειο:18/4/2016

                                                                                               Αριθ. Πρωτ:63

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου- Δίμηνης απασχόλησης

 

Το Νομικό Πρόσωπο « Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης», ύστερα από την αρ.6/2016 απόφαση του Δ.Σ., που ελέγχθηκε για τη νομιμότητά της με την   υπ΄αριθ.  25466/1565/12-4-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,  αντίστοιχα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνης Διάρκειας), ενός   (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού Αρεόπολης, με την   κάτωθι ειδικότητα:

  • Ενός  (1) υπαλλήλου,  με ειδικότητα ΥΕ16 Προσωπικό Καθαριότητας

Για την ειδικότητα των ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97

  • Η  τήρηση της διαδικασίας θα διενεργηθεί με τις προϋποθέσεις και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 σε συνδυασμό με την περ. Ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

Οι υποψήφιοι  Θα πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

Η χρονική διάρκεια της πρόσληψης θα είναι  Δύο(2) μήνες.

 

                                 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

                                                                      

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά.

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

Προθεσμία και τόπος υποβολής των αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο του Ν.Π. στο Δημοτικό Κατάστημα Γυθείου, (αρμόδιος υπάλληλος: Μπερτζελέτου Μαρία, τηλ. 2733360344),

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του Ν.Π., δηλ. έως και την Πέμπτη 21/4/2016.                                                                                                                     

                                                                                                                                                                          

                                                                   Γύθειο 18/4/2016                                                         

                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

                                                              ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                     

 

 

                                                                                 

                                                                 

                                                                

                                                                         

                                                      

 

 

 

                                                                  

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

18/04/2016