ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ                                   Γύθειο:15/11/2016

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ                                Αριθ. Πρωτ: 374

ΜΑΝΗΣ                                                                               

                                                                                               

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου- Δίμηνης απασχόλησης

 

Το Νομικό Πρόσωπο « Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης», ύστερα από την αρ.80/2016 απόφαση του Δ.Σ., που ελέγχθηκε για τη νομιμότητά της με την   υπ΄αριθ.  188233/08-11-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,  αντίστοιχα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνης Διάρκειας), ενός   (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού Γυθείου, με την   κάτωθι ειδικότητα:

  • Ενός  (1) υπαλλήλου,  με ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  • Η  τήρηση της διαδικασίας θα διενεργηθεί με τις προϋποθέσεις και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 σε συνδυασμό με την περ. Ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο  ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Οι υποψήφιοι  Θα πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

Η χρονική διάρκεια της πρόσληψης θα είναι  Δύο(2) μήνες.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

                                                                       

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

Προθεσμία και τόπος υποβολής των αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο του Ν.Π. στο Δημοτικό Κατάστημα Γυθείου, (αρμόδιος υπάλληλος: Μπερτζελέτου Μαρία, τηλ. 2733360344),

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του Ν.Π., δηλ. έως και την Τετάρτη 23/11/2016.                                                                                                                     

                                                                                                                     

 

 

                                                     

                                                                   Γύθειο 15/11/2016                                                         

                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

                                                              ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ             

15/11/2016