Χορήγηση δανείων με εγγύηση του δημοσίου για αποκατάσταση κτιριακών ζημιών από την πυρκαγιά στις 3 Αυγούστου 2021

καμμενο σπίτι

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ενημερώνει τους πολίτες ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο φύλλο Β΄5396/τβ΄/19.11.2021  η υπ’ αριθμ. 2/87529/0025/12-11-2021  κ.υ.α. με θέμα "Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέγιστου ποσού έως 5.868.000 €, για τη χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, προς αποκατάσταση κτιριακών ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές". 

Οι βασικοί όροι των δανείων είναι οι εξής:

1. Από τα ποσά των δανείων που θα χορηγηθούν στους πληγέντες θα αφαιρεθούν τα ποσά της τυχόν ιδιωτικής ασφάλισης των ακινήτων.

2. Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) χρόνια.

3. Η εξόφληση των δανείων θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

4. Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής διατηρητέων κτιρίων ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

5. Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας, της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης, που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων,

προσαυξημένο κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς άλλη προσαύξηση για προμήθεια κ.λπ., επιδοτούμενο κατά 100% από το λογαριασμό του ν. 128/1975 (Α΄ 178). Σε περίπτωση που το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων λάβει αρνητική τιμή (-), αντί αυτής θα εφαρμόζεται μηδενική τιμή.

6. Σε περίπτωση μη καταβολής τριών (3) συνεχόμενων χρεολυτικών δόσεων, το ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό του δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

Αφού περάσει ένα τρίμηνο από τη λήξη της τρίτης δόσης, οι τράπεζες, προκειμένου να εξοφληθούν από το Δημόσιο οι εγγυημένες απαιτήσεις τους, οφείλουν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ’ αρ. 2/18649/0025/15.05.2020 (Β’ 2169) υπουργική απόφαση.

7. Οι Τράπεζες θα πρέπει να επιδιώκουν την είσπραξη από τους πρωτοφειλέτες των ληξιπρόθεσμων εγγυημένων δόσεων με την ίδια επιμέλεια που δείχνουν και για τα

δάνεια που χορηγούν χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

8. Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, αναλαμβάνει την υποχρέωση εξόφλησης των εγγυημένων απαιτήσεων των τραπεζών, που θα περιλαμβάνουν το ανεξόφλητο

εγγυημένο ποσό κεφαλαίου σε ποσοστό 75%.

9. Για ποσά δανείων μέχρι 10.000 € δεν απαιτείται εγγραφή υποθήκης. Για την ασφάλεια κάθε δανείου άνω των 10.000 € θα εγγράφεται υπέρ του Πιστωτικού Ιδρύματος υποθήκη επί του ακινήτου που θα επισκευάζεται ή ανακατασκευάζεται ή αγοράζεται από το προϊόν του άτοκου δανείου, ή αντί αυτού επί άλλου ακινήτου που

τυχόν προσφέρεται από το δανειολήπτη, εφόσον η αξία του ακινήτου καλύπτει το ασφαλιζόμενο δάνειο. Η υποθήκη μπορεί επίσης να μεταφέρεται εκ των υστέρων σε

άλλο ακίνητο αντίστοιχης αξίας

10. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα εξετάζουν την δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων από τους δικαιούχους, με τα ίδια κριτήρια που εξετάζουν τη χορήγηση δανείων χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τη συνήθη τραπεζική πρακτική.

11. Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.

12. Ορίζεται προθεσμία δύο (2) ετών, από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσας απόφασης εγγύησης, για τη χορήγηση των δανείων.

Σε περίπτωση υποβολής από τους δικαιούχους των δανείων ανακριβών δηλώσεων ή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που θα αναλάβουν από τα όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση, οι εν λόγω δικαιούχοι θα υπόκεινται πέρα από τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις και στις ακόλουθες:

α) Κήρυξη ολόκληρου του ποσού του δανείου ληξιπρόθεσμου και αμέσως απαιτητού από τη χορήγησή του.

β) Κατάπτωση ποινικής ρήτρας υπέρ του Δημοσίου, που θα συνομολογείται με τη δανειστική σύμβαση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί ολοκλήρου του ποσού

του δανείου.

γ) Επιστροφή του ποσού των επιδοτούμενων τόκων των δανείων που είχαν καταβληθεί, εντόκως με το ισχύον επιτόκιο υπερημερίας.

Σε περίπτωση που οι δανειολήπτες δεν εξοφλήσουν τις οφειλές τους στην Τράπεζα, το χρέος βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ του δανειολήπτη/πρωτοφειλέτη, εις βάρος του, σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν. 4549/2018 «Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, προβαίνει σε εξόφληση της υποχρέωσής του που απορρέει από την κατάπτωση της εγγύησης ή που τυχόν επιβληθεί ή καταλογιστεί σε βάρος του επ’ αφορμή αυτής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη βεβαίωση, ως εσόδων του, σε βάρος των πρωτοφειλετών, των εγγυητών και λοιπών συνυπόχρεων, των σχετικών ποσών στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες…».

10/12/2021