ΕΕΤΑΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποφασίστηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος έως και τα οριστικά αποτελέσματα, για το Πρόγραμμα της ∆ράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023–2024.

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ

19/07/2023