Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ανατολικής Μάνης»

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» 2007-2013 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη Επιτελικών Δομών, Λειτουργιών και Δικαιούχων των Φορέων»

Με το αρ. πρωτ.611/12/ΘΔ/ΙΠ/λε/07.02.2012 έγγραφο της ΜΟΔ Α.Ε. εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ανατολικής Μάνης» προϋπολογισμού 50.000,00€ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» 2007-2013 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη Επιτελικών Δομών, Λειτουργιών και Δικαιούχων των Φορέων».

1

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Η Πράξη αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ανατολικής Μάνης για την ωρίμανση, ένταξη και παρακολούθηση συνεχιζόμενων και νέων έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, προκειμένου ο Δήμος να υποβάλλει νέα έργα αλλά και να απορροφήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσό από αυτά προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου.  Πληροφορίες: κ. Σαμιώτης 2733360313, κ. Καραμπάση 2733360314

06/03/2012