Κατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2016 - 2017 Τηλέφωνα επικοινωνίας

Τα τηλέφωνα που μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι στους οποίους κατανέμονται επιλέξιμες εκτάσεις βοσκήσιμων γαιών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ανατολικής Μάνης, είναι:  2733360307 & 2733360309. 

19/12/2017