Πρόσκλησης για το Μέτρο 11 ‘’Βιολογική Γεωργία’’ του ΠΑΑ 2014-2020

1

 

Σας ενημερώνουμε ότι  τη με αριθμ. Πρωτ. 2916/374421/24-12-2021 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 βάση του Καν.(ΕΚ) αριθ. 2220/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β' 6266/2021) καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 189/22614/27-01-2022 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο μέτρο 11 ''Βιολογική Γεωργία'' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)  2014-2020    με κωδικό ανάρτησης στο Διαύγεια 62ΓΦ653ΠΓ-1ΛΠ. 

03/02/2022