ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ανατολικής Μάνης που εδρεύει στο Γύθειο Ν. Λακωνίας ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα

υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

201

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Γύθειο

Ν. Λακωνίας

ΤΕ Πληροφορικής

8 μήνες

1

202

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Γύθειο

Ν. Λακωνίας

ΠΕ  Επικοινωνίας Μέσων &

Πολιτισμού

8 μήνες

1

203

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Γύθειο

Ν. Λακωνίας

ΠΕ Ιστορίας-Αρχαιολογίας

8 μήνες

1

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 12/02/2021 έως και 22/02/2021. 

 

 

11/02/2021