ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ελληνική Δημοκρατία                                          

Νομός Λακωνίας

ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

   H Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού, μίας καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του σχολικού κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αρεόπολης , για το σχολικό έτος 2015-2016, μετά από κενό που δημιουργήθηκε .

   Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση. Επιπλέον των ανωτέρω οι τουαλέτες επιβάλλεται να καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, δηλαδή κατά τις ώρες 08:00-14:00.

   Οι υποψήφιοι/φιες  θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι γενικά προσόντα :

 1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
 3. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

  Η σειρά κατάταξης θα καθοριστεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια :

 1.  
  • Χρόνος ανεργίας.
  • Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.
  • Ανήλικα τέκνα.
  • Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκών οικογενειών.
  • Προηγούμενη εμπειρία (προϋπηρεσία) σε σχολικές μονάδες.
  • Προστατευόμενο μέλος με αναπηρία άνω των 67%.
  • Οικογενειακό Εισόδημα.
  • Παιδιά που φοιτούν στο σχολείο που επιθυμούν να προσληφθούν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Αίτηση.
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Βεβαίωση προηγούμενης εμπειρίας από ΙΚΑ.
 5. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών επιπλέον θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
 6. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής για προστατευόμενο μέλος με αναπηρία άνω των 67%.
 7. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
 8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι  φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 9. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 10. Εκκαθαριστικό.
 11. Βεβαίωση για φοίτηση παιδιών στο σχολείο.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι μέχρι την 25η -11-2015 και η υποβολή τους θα γίνεται στo γραφείo του Δ/ντη του Λυκείου Αρεόπολης (τηλ. επικοινωνίας 2733056200) και στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (κτίριο Δημαρχείου Γύθειο, 1ος όροφος,  κα. Αργειτάκου τηλ. επικοινωνίας 2733360348).

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

19/11/2015