Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Πρόσληψη προσωπικού μίας καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου

 

 

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                                   Γύθειο, 30-11-2015

Νομός Λακωνίας

ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

    H Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού, μίας καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του σχολικού κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αρεόπολης , για το σχολικό έτος 2015-2016, μετά από κενό που δημιουργήθηκε .

   Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

 Οι υποψήφιοι/φιες  θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι γενικά προσόντα :

 1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
 3. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

  Κριτήρια που θα προσμετρηθούν :

 1.  
  • Χρόνος ανεργίας.
  • Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.
  • Ανήλικα τέκνα.
  • Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκών οικογενειών.
  • Προηγούμενη εμπειρία (προϋπηρεσία) σε σχολικές μονάδες.
  • Προστατευόμενο μέλος με αναπηρία άνω των 67%.
  • Οικογενειακό Εισόδημα.
  • Παιδιά που φοιτούν στο σχολείο που επιθυμούν να προσληφθούν.

Δικαιολογητικά αίτησης  περί απόδειξης των ανωτέρω :

 1.  
  • Αίτηση.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Βεβαίωση προηγούμενης εμπειρίας από ΙΚΑ.
  • Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών επιπλέον θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
  • Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής για προστατευόμενο μέλος με αναπηρία άνω των 67%.
  • Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι  φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
  • Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
  • Εκκαθαριστικό.
  • Βεβαίωση για φοίτηση παιδιών στο σχολείο.

 

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι μέχρι την 4η -12-2015 και η υποβολή τους θα γίνεται στo γραφείo του Δ/ντη του Λυκείου Αρεόπολης (τηλ. επικοινωνίας 2733056200) και στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (κτίριο Δημαρχείου Γύθειο, 1ος όροφος,  κα. Αργειτάκου τηλ. επικοινωνίας 2733360348).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

30/11/2015