ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΘΕΙΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                  Αρ. πρωτ. 8255

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ                             Γύθειο, 19/6/2017

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΘΕΙΟ

 

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Διακηρύττει ότι :

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) του Δ.Κ.Κ. ( Ν. 3463/2006)

2) το Π.Δ. 270/81

3) την αριθμ. 136/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση του ακινήτου

4) την αριθμ. 229/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι εκμίσθωσης του ακινήτου

          Προκηρύσσει  φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου, η οποία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο Λακωνίας, στις 29/6/2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα από  11:00π.μ. έως 12η μεσημβρινή,  ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81)  με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους:

 

Άρθρο 1ο  περιγραφή ακινήτου 

Το υπό εκμίσθωση δημοτικό ακίνητο αφορά την παραχώρηση της χρήσης χώρου επιφάνειας 609τ.μ. του περιβάλλοντα χώρου  του Δημαρχείου  Γυθείου και προορίζεται για την εγκατάσταση και λειτουργία μη μόνιμης κατασκευής ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.

 

Άρθρο 2ο  Δικαιολογητικά – Προϋποθέσεις συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει στη δημοπρασία οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, όλα επί ποινή αποκλεισμού:

 

Α) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην αρμόδια επιτροπή φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

1. Βεβαίωση άσκησης σχετικού επαγγέλματος με υπηρεσίες Λούνα Πάρκ (έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ.)

 

2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ

 

3. Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία.

 

4. Δημοτική Ενημερότητα του Δήμου Ανατολικής  Μάνης, του ιδίου, όταν πρόκειται για ατομική  επιχείρηση, ή της εταιρείας και των μελών αυτής, όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

 

5. Φορολογική ενημερότητα του ίδιου, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ή της εταιρείας και των μελών αυτής,  όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

 

6. Εγγύηση σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου με το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 700€.

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης μίσθωσης ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθέντος μισθώματος.

 

Η κατατιθέμενη εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε αυτούς που μετέχουν στη  δημοπρασία – πλην του τελευταίου πλειοδότη – αμέσως μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Η κατατιθέμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

Η κατατιθέμενη εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου πλειοδότη επιστρέφεται σε αυτόν μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και την κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης μίσθωσης.

 

7. Υπεύθυνη δήλωση του  Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι έχει λάβει  γνώση των όρων τις διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι έχει λάβει γνώση της πραγματικής κατάστασης του μισθίου.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί καλής εκτέλεσης όλων των όρων  του συμφωνητικού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Υπεύθυνη δήλωση του  Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται τα προς τοποθέτηση και λειτουργία ψυχαγωγικά μηχανήματα, αριθμό και είδος μηχανημάτων που θα εγκαταστήσει στο χώρο, δηλαδή να αναφέρονται πίστα συγκρουόμενων, μπάτζυ τραμπολίνο και τραμπολίνο για τα οποία θα πρέπει να έχει και πιστοποίηση καλής και ασφαλής  λειτουργίας από την T.U.V. HELLAS.

10. Καταστατικό με τις τροποποιήσεις αυτού,  στην περίπτωση που ο συμμετέχοντας είναι εταιρεία.

 

Όλες οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι θεωρημένες για το γνήσιο της

Υπογραφής.

 Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της συμμετοχής.

Η ευθύνη για τη συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ενδιαφερόμενο.

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να έχουν κατά την προσέλευση τους αξιόχρεο  κατά την κρίση της Επιτροπής εγγυητή, ο οποίος υποχρεούται να παραστεί την ώρα της δημοπρασίας και να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος μετά του μισθωτού, παραιτούμενος των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και διζήσεως.

Τα δικαιολογητικά με αρίθμηση 2,4,5,7,8 υποβάλλονται και από τον εγγυητή.

 

Άρθρο 3ο   Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την επιτροπή του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 στα γραφεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης στις  29/6/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11π.μ. έως 12η μεσημβρινή.  

 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 6η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα από 11π.μ. έως 12η μεσημβρινή  με τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο.

 

Άρθρο 4ο    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της συμφωνητικού έως την 20/9/2017.

 

Άρθρο 5ο    Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 7000,00€ .

 

Λοιπές πληροφορίες  όπως και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης  παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00π.μ. -13:30μ.μ. από το Τμήμα Εσόδων Περιουσίας Ταμείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης οδός  Ελευθερολακώνων αρ.1  Τ.Κ. 23200 Γύθειο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας και φαξ:2733360326         

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχεία

19/06/2017