Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης θέσεως περιπτέρου επί της οδού Ευρυκλέους στο Γύθειο (θέση πλατεία Περιβολάκι)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                      Αρ. πρωτ. 2236 

                          Γύθειο, 17/2/2017

                                      

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης θέσεως περιπτέρου επί της οδού Ευρυκλέους στο Γύθειο (θέση πλατεία Περιβολάκι)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Διακηρύττει ότι :

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) του Δ.Κ.Κ. ( Ν. 3463/2006)

2) το Π.Δ. 270/81  

3) Ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014.

4) τις αριθμ. 326, 327/2016 αποφάσεις  Δημοτικού Συμβουλίου

5) την αριθμ. 38/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της παραχώρησης.

 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η  παραχώρηση δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου επί της οδού Ευρυκλέους στο Γύθειο (θέση πλατεία περιβολάκι).

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 28Η Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη, ώρα 12η

 μεσημβρινή στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο, με τους

 παρακάτω αναφερόμενους όρους:

 

 Άρθρο 1ο  περιγραφή ακινήτου 

Το περίπτερο βρίσκεται επί της οδού Ευρυκλέους στο Γύθειο (θέση πλατεία Περιβολάκι) με δυνατότητα συνολικής κατάληψης 12τ.μ. για κουβούκλιο και κοινόχρηστο χώρο περιπτέρου.  

 

Άρθρο 2ο  Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα .

Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος:

Φυσικά και νομικά πρόσωπα που:

α. έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους.

β. έχουν περιέλθει σε πτώχευση ή παύση εργασιών ή εκκαθάριση ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση για τα προαναφερόμενα σε βάρος τους.

γ. έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική συμπαράσταση ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση σε βάρος τους.

δ. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή φόρων και τελών.

ε. έχουν αποκλεισθεί από δημόσιο διαγωνισμό λόγω υποβολής πλαστών δικαιολογητικών.

στ. έχουν εκπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο ή την επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης του δήμου Ανατολικής Μάνης.

ζ. βρίσκονται σε διαδικασία δικαστικής διαμάχης με το δήμο Ανατολικής Μάνης .

η. επίσης αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνισμό τα νομικά πρόσωπα των οποίων οι νόμιμοι εκπρόσωποι, εμπίπτουν σε μία εκ των περιπτώσεων, εξ αιτίας των οποίων αποκλείεται η συμμετοχή φυσικού προσώπου στο παρόντα διαγωνισμό, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

 

Άρθρο 3ο  Δικαιολογητικά – Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Εγγυητική  επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης  του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου με 360€.

2. Βεβαίωση ότι δεν υφίστανται  ταμειακά βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο

3. Βεβαίωση ότι δεν υφίστανται οφειλές   στην επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης

4. Πρόσφατη Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει  ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της συμμετοχής, του άρθρου 2 της παρούσας και ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την πληρωμή φόρων και τελών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:

- έχει λάβει γνώση όλων των όρων της 38/2017  απόφασης της Οικονομικής επιτροπής   και των στοιχείων που τη συνοδεύουν, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς.

- έχει λάβει γνώση της πραγματικής και νομικής κατάστασης του μισθίου, την οποία οφείλει να εξετάσει με όλα τα απαραίτητα και προσήκοντα μέσα και την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

- παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Εκμισθωτή για αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού.

7. Έγγραφα νομιμοποίησης του διαγωνιζόμενου

- όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι ΑΕ: Κωδικοποιημένο καταστατικό ή αρχικό καταστατικό, καθώς και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτού και τα αντίστοιχα ΦΕΚ, βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι το καταστατικό δεν τροποποιήθηκε  ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις ποιες είναι αυτές, ανακοίνωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε ΦΕΚ και επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ορίζεται το ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για λογαριασμό της ΑΕ,  να υπογράψουν τα πρακτικά και τη σύμβαση  καθώς και ο Αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή  του Διαγωνισμού.

- όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι ΕΠΕ: Κωδικοποιημένο καταστατικό ή αρχικό καταστατικό, καθώς και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτού και τα αντίστοιχα ΦΕΚ, βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστικού Γραμματέα  περί κατάθεσης του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του που έγιναν μετά την έκδοση αυτού, απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό και καθορίζεται  το ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για λογαριασμό της ΕΠΕ , να υπογράψουν τα πρακτικά και τη σύμβαση  καθώς και ο Αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή  του Διαγωνισμού.

- όταν ο διαγωνιζόμενος είναι προσωπική επιχείρηση (ΟΕ ή  ΕΕ): καταστατικό, καθώς και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτού, με  βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστικού Γραμματέα  για μη δημοσίευση άλλων και έγκριση του ή των διαχειριστών, που καθορίζει τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται  να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για λογαριασμό της επιχείρησης, να υπογράψουν τα πρακτικά και τη σύμβαση  καθώς και τον αντίκλητο  που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή  του Διαγωνισμού.

- όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει αυτοπροσώπως την προσφορά, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, με θεώρηση από αρμόδια αρχή του γνησίου της υπογραφής, για την εκπροσώπηση του και τον ορισμό αντίκλητου.

 

8. Ο κάθε υποψήφιος οφείλει να  παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει μαζί με τον τελευταίο  πλειοδότη,  τα πρακτικά της δημοπρασίας και μετά από την νόμιμη έγκριση,  την σύμβαση της μισθώσεως. Ο εγγυητής αυτός θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο  υπεύθυνος μαζί με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

Εάν ο μισθωτής θελήσει να παρουσιάσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης, άλλον εγγυητή από εκείνον που θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, θα ευθύνεται κατά τον ίδιο τρόπο απέναντι στο Δήμο, με εκείνον που έχει υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας.

9. Αστυνομική ταυτότητα

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται και από τον εγγυητή εκτός από την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

 

 

Άρθρο 4ο   Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την επιτροπή του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 στα γραφεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης  την 28/2/2017, ώρα 12η  μεσημβρινή.

 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 7η Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00μεσημβρινή  στον ίδιο χώρο.

 

Άρθρο 5ο    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η διάρκεια της παραχώρησης  ορίζεται σε 10 έτη  προσμετρούμενης της δεκαετίας  από την ημερομηνία  υπογραφής του συμφωνητικού.

 

Άρθρο 6ο    Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 300€ μηνιαίως.

Για να γίνει δεκτή προσφορά πέραν της πρώτης, πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 10€ κατ΄ελάχιστον.

 

Λοιπές πληροφορίες   παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00π.μ. -13:30μ.μ. από το Τμήμα Εσόδων Περιουσίας Ταμείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης οδός  Ελευθερολακώνων αρ.1  Τ.Κ. 23200 Γύθειο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2733360326         

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

κ.α.α. 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝ. ΛΥΡΟΦΩΝΗ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Αρχεία

17/02/2017