ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παραχώρησης θέσης περιπτέρου σε Α.Με.Α., πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                     Γύθειο 16-11-16 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                               Αριθ. Πρωτ. 16298                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

Πληροφορίες:Μακρυγιάννη Αικ.

Τηλ.:2733360346            

ΦΑΞ:27330 23813                                         

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Παραχώρησης θέσης περιπτέρου σε Α.Με.Α., πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

۰ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

۰ Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ2 του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 όπως

   τροποποιήθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014.

۰ Την 327/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία παραχωρήθηκε

   ποσοστό 30% των κενωθέντων περιπτέρων του Δήμου στις κατηγορίες σε άτομα με

   αναπηρία (Α.με.Α.),     πολύτεκνους και     πολεμιστές Κύπρου, καθορίσθηκε το

    μηνιαίο τέλος παραχώρησης και ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης

   των θέσεων των περιπτέρων.

 

1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Ανατολικής Μάνης Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση της θέσης περιπτέρου:

στην περιοχή της πλατείας Μαυρομιχάλη Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου, με την καταβολή του μηνιαίου τέλους 300,00 ευρώ.

 

2. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:

α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),

β) πολύτεκνοι, και

γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

3. Η ανωτέρω θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, με την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.

Αν την θέση καταλαμβάνουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, θα πραγματοποιηθεί μεταξύ τους κλήρωση μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του χώρου και του χρόνου αυτής.

 

4. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων γίνεται για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

 

5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο μέχρι 28/11/2016 τα εξής δικαιολογητικά:

 

- Άτομα με Αναπηρία,

α. Αίτηση.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογικού έτους 2015

   (εισοδήματα από 1/1/2015 έως 31/12/2015).

δ. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του

   άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η

   πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο

 

- Πολύτεκνοι

α. Αίτηση.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογικού έτους 2015

   (εισοδήματα από 1/1/2015 έως 31/12/2015).

δ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να

   πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο

 

-Πολεμιστές Κύπρου

α. Αίτηση.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογικού έτους 2015

   (εισοδήματα από 1/1/2015 έως 31/12/2015).

δ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του

   οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο

   Εθνικής Άμυνας.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

κ.α.α.

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ

Αντιδήμαρχος

Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

18/11/2016