Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αναπλάσεις Κατασκευές Δ.Ε. Γυθείου 2022»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΕ ΓΥΘΕΙΟΥ 2022» με προϋπολογισμό δημοπρατουμένων εργασιών 282.256,91 € (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.anatolikimani.gov.gr.

Δείτε σχετικά:

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΟΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

23/01/2023