Γνωστοποίηση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΓΥΘΕΙΟΥ»

Σας γνωρίζουμε ότι το από 10/12/2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΓΥΘΕΙΟΥ», διατίθεται για ενημέρωσή σας, στα γραφεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης και ότι τυχόν ενστάσεις κατά του πρακτικού αυτού μπορούν να υποβληθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης ημέρα.

31/12/2013