Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου και Ανατ. Μάνης 2022»

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΟΙΤΥΛΟΥ KAI ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ 2022» με προϋπολογισμό δημοπρατουμένων εργασιών 32.255,68€ (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.anatolikimani.gov.gr

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17/10/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 21/10/2022.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 25/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ.

Δείτε αναλυτικά:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

05/10/2022