Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου & Δ.Ε. Ανατ. Μάνης»»

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάθεση του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΟΙΤΥΛΟΥ & Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ 2022» με προϋπολογισμό δημοπρατουμένων εργασιών 177.262,33€ (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.anatolikimani.gov.gr

Δείτε σχετικά:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΟΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

15/11/2022