Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ»

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ» , εκτιμώμενης αξίας 293.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Δείτε εδώ την περίληψη της προκήρυξης.


espa

10/12/2021