Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Οικισμού Γερολιμένα»

 Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ», εκτιμώμενης αξίας 280.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Δείτε αναλυτικά:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΧΕΔΙΑ

ΑΟΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

1

10/11/2022