ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΠΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης  Ν. Λακωνίας 

Προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ σύμφωνα με το άρθ. 51 παρ. 1β του Π.Δ. 60/2007, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΠΕ» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 128.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

13/11/2013