Διακήρυξη Δημοπρασίας για τον καθαρισμό των αγροτικών δρόμων των Δ.Ε. Δήμου Ανατολικής Μάνης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

           Προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία «Καθαρισμός αγροτικών δρόμων με γκρέιντερ των τέως Δήμων Σμύνους, Γυθείου, Οιτύλου & Αν. Μάνης», προϋπολογισμού δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00), με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές της μελέτης από τους υποψηφίους αναδόχους. Η προσφερόμενη τιμή θα περιέχει τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις.

04/04/2014