ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διακήρυξη δημοπρασίας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την

"Συντήρηση Επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων, μηχανημάτων έργου"

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

25/02/2014