Διακήρυξη δημοπρασίας για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την 

Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου 

 

 

29/01/2014