Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου με τίτλο "Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών των δημοτών των άγονων γραμμών"

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα και β) τους όρους της παρούσας, για την υπηρεσία «Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών των δημοτών των άγονων γραμμών» για το Δήμο Ανατολικής Μάνης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 119.079,49 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), βάσει των ακόλουθων στοιχείων και όρων: «Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών των δημοτών των άγονων γραμμών».

Δείτε τη διακήρυξη

19/08/2022