Προκήρυξη δημοπρασίας πρόχειρου μειοδοτικό διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης   δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €), με Φ.Π.Α. 23%,  και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές της μελέτης. Η προσφερόμενη τιμή θα περιέχει τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις.

27/06/2013