Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών-εργασιών πλυσίματος και γρασαρίσματος των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ανατολικής Μάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη την με αριθ. 173/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανατολικής Μάνης με αριθμό ΑΔΑ: 9313ΩΨΗ-ΖΟΘ και την αριθμ.πρωτ.6997/26-05-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία δεν υπήρξε ανταπόκριση, προσκαλεί εκ νέου τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι και την Παρασκευή, 02-06-2017  και ώρα 10:30 στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο,  για την παροχή υπηρεσιών-εργασιών πλυσίματος και γρασαρίσματος των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των εργασιών δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 5.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο προσφοράς, αφού λάβουν υπόψη τους την ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Αρχεία

01/06/2017