Χαλικοστρώσεις Τ.Κ. Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης

    Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΔΗΜΑΡΧΟΥ 317/2014

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

                                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία  «Χαλικοστρώσεις Τ.Κ. Δ.Ε.  Ανατολικής Μάνης»    προϋπολογισμού δαπάνης   εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23% και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες. Η προσφερόμενη τιμή θα περιέχει τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις.

21/03/2014