Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών των δημοτών των άγονων γραμμών», κατόπιν άγονου διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης προσκαλεί σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της 19421/19-8-2022 (22PROC011117710) διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών των δημοτών των άγονων γραμμών», συνολικού προϋπολογισμού 119.079,49 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α13%, (με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχει κάθε οικονομικός φορέας που πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην αριθ. 19421/19-8-2022 (22PROC011117710) διακήρυξη του διαγωνισμού που προηγήθηκε.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών των δημοτών των άγονων γραμμών», κατόπιν άγονου διαγωνισμού.

04/10/2022