ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

Ο τίτλος του υποέργου είναι «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΓΥΘΕΙΟΥ», αποτελεί μέρος της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΕΩΣ ΓΥΘΕΙΟΥ», και ο τόπος κατασκευής του είναι η πόλη του Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. 

II.1.1.Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του υποέργου:

Το υποέργο αφορά την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων της πόλης του Γυθείου, των αντλιοστασίων και του καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς των ακαθάρτων προς τις ΕΕΛ.  

 

Προϋπολογισμός του υποέργου:

α) Συνολικός: 3.497.767,41 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και αναλύεται όπως παρακάτω:

 

Δαπάνη εργασιών:

2.181.677,93

Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%:

   392.702,03€

Απρόβλεπτα 9%:

   231.694,20

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & Φ.Π.Α.):

2.806.074,15 €

 

Αναθεώρηση:

     37.639,19€

Φ.Π.Α. 23%:

   654.054,07€

   ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.):

2.843.713,34

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

3.497.767,41 €

 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6. του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του υποέργου είναι τριακόσιες εξήντα ημέρες (360) ημέρες.

14/10/2013