Χαλικοστρώσεις Τ.Κ. Δ.Ε. Οιτύλου

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΔΗΜΑΡΧΟΥ

   318/2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία «Χαλικοστρώσεις Τ.Κ. Δημ. Εν. Οιτύλου»  προϋπολογισμού δαπάνης  σαράντα   χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €),  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23%  και  με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες. Η προσφερόμενη τιμή θα περιέχει τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις.

21/03/2014