ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την  Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου,  προϋπολογισμού δαπάνης   45.293,00     ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. για τις ανάγκες των :

-       Ν.Π «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας  και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης»,

-       Δήμου Ανατολικής Μάνης,

-       Ν. Π. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

-       Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός Ελευθερολακώνων) στις 23-2-2016 ημέρα   Τρίτη και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, με ίδια παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημέρας του διαγωνισμού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές χωριστά για κάθε φορέα και κάθε ομάδα ή υποομάδα προμηθευόμενων ειδών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής, η οποία αντιστοιχεί στο 1% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκτός του ΦΠΑ , των ειδών της κάθε ομάδας ή υποομάδας για την οποία επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά.

 

 

 

 

 

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.  27333-60358 & 60332, αρμόδιος υπάλληλος  Θεόδωρος Σφυρής).

16/02/2016