ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΔΗΜΑΡΧΟΥ

     292/2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

     Προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμόμε σφραγισμένες προσφορές, για  Προμήθεια γραφικής ύλης, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 15.000,00 € ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την   οικονομικότερη

14/03/2014