Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων κι ανακυκλώσιμων υλικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διεθνή δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων

για την "Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων κι ανακυκλώσιμων υλικών (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)"

24/06/2021