Διακήρυξη δημοπρασίας για την προμήθεια κάδων απορριμάτων και καλαθιών

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΔΗΜΑΡΧΟΥ 364/2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια  κάδων απορριμμάτων και καλαθιών, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας  40.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την  συμφερότερη προσφορά.

12/06/2013