ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, προϋπολογισθείσας δαπάνης, ποσού ύψους € 356.100,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων  μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για   την προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ -  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)΄»

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την Διακήρυξη.

21/04/2021