Διακήρυξη δημοπρασίας για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΔΗΜΑΡΧΟΥ

      291/2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

      Προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας  67.355,33   ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την   οικονομικότερη προσφορά.

14/03/2014