Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κατά των ορίων για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2022»

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης διακήρυσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κατά των ορίων για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2022» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής εκτιμώμενη αξία διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες και εξακόσια δέκα επτά ευρώ (229.617,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Δείτε αναλυτικά τη Διακήρυξη εδώ.

01/12/2021