Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κατά των ορίων για την «Προμήθεια Τροφίμων 2022»

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης διακήρυσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κατά των ορίων για την «Προμήθεια Τροφίμων 2022» με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (με ποσοστό έκπτωσης επί της % επί του συνολικού προϋπολογισμού εκάστης ομάδας), εκτιμώμενης αξίας διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες και διακόσια σαράντα ευρώ (55.240,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%-24%.

(με ποσοστό έκπτωσης επί της % επί του συνολικού
προϋπολογισμού εκάστης ομάδας)
Εκτιμώμενη αξία Διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες και διακόσια σαράντα ευρώ (55.240,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%-24%

 

Δείτε αναλυτικά τη Διακήρυξη εδώ.

31/12/2021