Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης»

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης διακηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με εκτιμώμενη αξία δύο εκατομμύρια οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (2.008.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Δείτε αναλυτικά τη Διακήρυξη εδώ.

29/12/2021