Διακήρυξη δημοπρασίας για την προμήθεια πλωτής εξέδρας στο Πόρτο Κάγιο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την  Προμήθεια πλωτής εξέδρας στο Πόρτο Κάγιο, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας  45.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την   οικονομικότερη προσφορά.

12/07/2013