ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ σύμφωνα με το άρθ. 51 παρ. 1β του Π.Δ. 60/2007, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 240.577,91€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 29 του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό τεύχος της
Διακήρυξης, , με τα παραρτήματα αυτής από την Οικονομική Υπηρεσία
του Δήμου Ανατολικής Μάνης, οδός Ελευθερολακώνων, πληροφορίες
κ. Σφυρή Θεόδωρο τηλ. 2733360358, φαξ: 2733360348, email: teosfiris
@1315 . syzefxis . gov . gr και χορηγούνται μετά από αίτηση κάθε
ενδιαφερομένου εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής της αίτησης. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβάλλονται το
αργότερο μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Η Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση www . anatolikiman i . gov . gr .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης, με τα παραρτήματα αυτής από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Μάνης, οδός Ελευθερολακώνων, πληροφορίες κ. Σφυρή Θεόδωρο τηλ. 2733360358, φαξ: 2733360348, email: teosfiris@1315 . syzefxis . gov . gr και χορηγούνται μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Δείτε την συνημμένη Περίληψη της Διακήρυξης. 

 

03/09/2014