ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ σύμφωνα με το άρθ. 51 παρ. 1β του Π.Δ. 60/2007, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 240.577,91€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 240.577,91€ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
11)Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου
Ανατολικής Μάνης, μέχρι την 10 του μηνός Νοεμβρίου 2014 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12.00 (καταληκτική ημερομηνία). Σε περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον συνοδεύονται από αίτηση του
διαγωνιζόμενου και έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου
Ανατολικής Μάνης, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης
αποδοχής προσφορών της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 10 του μηνός Νοεμβρίου 2014
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 240.577,91€ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ανατολικής Μάνης, μέχρι την 10 του μηνός Νοεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 (καταληκτική ημερομηνία). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον συνοδεύονται από αίτηση του

διαγωνιζόμενου και έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Ανατολικής Μάνης, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 10 του μηνός Νοεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00

 

17/10/2014